Strona Główna        E-mail   
SteedCar

ul. Wołoska 44/39
02-583 Warszawa

Email: rent@steedcar.pl
Tel. 0 609-029-928
Tel. 0 609-610-688
(Czynny całą dobę)


steedcar1Strona Główna

O firmie
Regulamin
Promocja
Kontakt
Wypożyczalnia

Osobowe
Minibusy
Dostawcze
Z kierowcą
Transport
Motory i quady
Skutery i rowery
Telefony
GPSPolecamy

Hotele
Loty balonem
Paralotnia
Rejsy jachtowe


Wyszukaj:      

WARUNKI WYNAJMU

STEEDCAR zwana dalej Wypożyczającym, wypożycza pojazdy na warunkach określonych niniejszą umową.

Pożyczający ma obowiązek:

 • Kontroli oleju i płynu w chłodnicy.

 • Zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, sprawnego technicznie, bez uszkodzeń, z dowodem rejestracyjnym, czystego oraz z identyczną ilością paliwa jak przed wynajmem.

 • Brak zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie będzie traktowany jako próba przywłaszczenia pojazdu i spowoduje powiadomienie policji przez wypożyczającego oraz upoważnia do przedłużenia najmu i naliczenia płatności za okres samowolnego użytkowania pojazdu w wysokości dwukrotnej stawki za każdy dzień.

 • W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się pożyczający jest zobowiązany do natychmiastowego skontaktowania się z wypożyczalnią, jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w skutek wypadku drogowego z winy osób trzecich lub innych przyczyn niezawinionych przez pożyczającego zobowiązany jest on do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników i światków wypadku i natychmiastowego powiadomienia wypożyczającego, czyli STEEDCAR.

 • W przypadku kradzieży pojazdu lub uszkodzenia na skutek włamania, pożyczający ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia tego faktu wypożyczającemu.

 • Dany pojazd nie będzie uczestniczył w zawodach i do nauki jazdy.

 • Pożyczający zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności i pokrycia kosztów wynikłych w skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków oduczających oraz prowadzenia pojazdu nie przestrzegając przepisów kodeksu drogowego.

 • Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez pisemnej zgody wypożyczającego a gdy tak ową otrzyma w wypadku awarii pożyczający ma obowiązek dostarczenia pojazdu do granicy RP na własny koszt.

 • Pożyczającemu nie wolno podnajmować pojazdu osobom trzecim z wyjątkiem osoby, która została ujęta w umowie jako kierowca.

 • W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu nie będzie możliwy.

 • Pożyczający wpłaca wypożyczającemu kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez pożyczającego. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowego zwrotowi przy rozliczeniu się z wypożyczającym; kradzież pojazdu - całkowita utrata kaucji, uszkodzenie pojazdu z winy kierowcy powodującego utratę gwarancji na pojazd lub jego elementy- całkowita utrata kaucji; zagubienie kluczyków lub karty pojazdu - 250 EURO + czas potrzebny na odtworzenie zagubionych rzeczy równy dobowej stawce wynajmu pojazdu; spowodowanie nie możności dalszego wynajmowania pojazdu - utrata kaucji równa ilości dni postoju pomnożona przez stawkę dobową najmu pojazdu.

 • Ubezpieczenie AC pokrywa straty powyżej kwoty 250 EURO taką kwotę pokrywa pożyczający w wypadku uszkodzeń pojazdu z winy pożyczającego.

 • Rozliczenie kaucji następuje dopiero w momencie zwrotu pojazdu z wyłączeniem sytuacji, gdy pojazd musi być poddany jakiejkolwiek naprawie.

 • Podając numer i datę ważności karty kredytowej przez telefon lub mailem wyrażam zgodę na pobranie zaliczki kaucji lub innych opłat związanych z tą umową bez złożenia mojego podpisu.

 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.

 • W sprawach nie uregulowanych niemniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 • Niemniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

 • W przypadku kradzieży pojazdu wraz z jego kartą pojazdu lub kluczykami pożyczający zostanie obciążony kwotą równą wartości rynkowej pojazdu.

 • W przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż pięć dni od daty wynajmu, rezerwujący ponosi koszt takiej anulacji w wysokości 20%-30% od całej sumy.


 • Steedcar - wypożyczalnia samochodów Warszawa - wynajem samochodów Kraków


  Strona Główna    |    O firmie    |    Regulamin    |    Promocja    |    Kontakt

  © Steed Car 2007, Projektowanie stron www - 10 minut marketing. Sitemap